050 - 851 30 83 info@karibudivers.nl
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ontdekken

Vrijblijvend proberen

Onvergetelijk

Algemene voorwaarden PADI Duikcentrum en Duikschool Karibu Divers

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Karibu Divers: PADI Duikcentrum en Duikschool Karibu Divers te Zuidlaren;
  • klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Karibu Divers met betrekking tot het afnemen van diensten of producten dan wel daar de intentie toe heeft;
  • overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en Karibu Divers over het afnemen van diensten, waaronder opleidingen, cursussen en activiteiten, en/of producten;
  • personeel: alle personen die in dienst en/of in opdracht van Karibu Divers werkzaamheden verrichten;
  • diensten en producten: alle diensten en producten geleverd door Karibu Divers, waaronder o.a. duikopleidingen, -cursussen, introductieduiken, losse begeleide duiken, kinderfeestjes alsmede de verhuur en verkoop van materialen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Karibu Divers.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden om tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.
 4. Karibu Divers heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie wordt na wijziging gepubliceerd op de website van Karibu Divers.
 5. Op alle overeenkomsten gesloten met Karibu Divers is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomt tussen de klant en Karibu Divers kan mondeling (in persoon of telefonisch) en/of schriftelijk via info@karibudivers.nl of via inschrijving op www.karibudivers.nl of www.duikschool.nl tot stand komen.
 2. Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige, is deze pas definitief na overleg tussen Karibu Divers en de ouder(s) of wettelijk voogd.

Artikel 3: Deelname opleiding/cursus/activiteit

 1. Een klant kan een overeengekomen opleiding, cursus of activiteit uitsluitend volgen op de dagen zoals deze op de datum van inschrijving op www.karibudivers.nl bekend zijn gemaakt, de startdatum die werd gekozen bij de inschrijving of – voor zover geen startdatum gekozen kon worden – de datum die partijen zijn overeengekomen.
 2. Indien een klant daar van af wenst te wijken, kan dit uitsluitend na overleg en goedkeuring van Karibu Divers.
 3. Indien een klant niet in staat is één of meerdere opleidings-/cursusdagen of lessen bij te wonen, om welke reden dan ook, is Karibu Divers niet verplicht tot het mogelijk maken, of organiseren van alternatieve opleidings-/cursusdagen of lessen. Echter, vaak is instroming in dezelfde cursus doch op een andere datum, of privéles tegen meerprijs mogelijk.
 4. Een klant heeft geen recht op restitutie van de kosten verbonden aan opleidings-/cursusdagen, lessen en/of activiteiten die de Klant niet heeft kunnen volgen.
 5. Karibu Divers behoudt zich het recht voor om geplande opleidings-/cursusdagen, lessen of data van activiteiten te wijzigen in verband met weersomstandigheden, te weinig deelnemers of andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Karibu Divers. In overleg met de klant zal Karibu Divers een nieuwe dag inplannen.

Artikel 4: Betaling

 1. Bij inschrijving van een opleiding/cursus dient een aanbetaling van € 100,00 te worden gedaan.
 2. Het overige lesgeld alsook de kosten van een activiteit (zoals een introductie- of begeleide duik en een kinderfeestje) moeten voor aanvang volledig worden voldaan op basis van een door Karibu Divers verzonden factuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Karibu Divers hanteert voor een opleiding/cursus een betalingstermijn van 14 dagen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.4.
 4. Indien een inschrijving minder dan 2 weken voor aanvang van een opleiding/cursus plaatsvindt, dient het factuurbedrag direct na verzending van de factuur te worden voldaan.
 5. De kosten van de verhuur van materialen dienen bij het ophalen van de materialen te worden voldaan.

Artikel 5: Annulering

 1. Bij annulering door een klant binnen 4 weken voor aanvang van een opleiding/cursus of activiteit brengt Karibu Divers de volgende kosten in rekening: – annulering minder dan 4 maar meer dan 2 weken voor aanvang: 25% van het factuurbedrag; – annulering minder dan 2 weken maar meer dan één week voor aanvang: 50% van factuurbedrag; – bij annulering binnen 1 week voor aanvang: 100% van het factuurbedrag.
 2. Indien de klant zonder bericht niet verschijnt op een(/de) afgesproken lesdag(en), zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 3. Voor het geval de klant, ondanks het gestelde in de artikelen 4.3 en 4.4, (nog) niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en minder dan 4 weken voor aanvang annuleert, zal Karibu Divers alsnog – al dan niet middels incassomaatregelen – de betalingsverplichting afdwingen bij de klant.
 4. Indien bij annulering door de klant sprake is van aantoonbare overmacht, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Of hier sprake van is, is uiteindelijk ter bepaling van Karibu Divers.
 5. Eventuele terugbetalingen zullen door Karibu Divers binnen 14 dagen na het ontstaan van de terugbetalingsverplichting worden voldaan.
 6. Indien de klant één van de vragen op de Medische Verklaring met een JA heeft beantwoord, dient de Klant een door een keuringsarts afgegeven bewijs van goedkeuring te overleggen. Indien de keuringsarts de klant ongeschikt voor de duiksport acht voor aanvang van de cursus, heeft de Klant recht op restitutie van het opleidingsbedrag, ten bedrage van de hoeveelheid die tot dan toe is voldaan.

Artikel 6:Voortijdige beëindiging en restitutie

 1. Indien de klant na de start van de opleiding/cursus deze voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van aantoonbare overmacht, zal er geen restitutie van plaatsvinden van het factuurbedrag.
 2. Indien de klant de opleiding/cursus voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van aantoonbare overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding/cursus dat niet meer gevolgd zal worden.
 3. Het bepaalde in artikel 6.2 geldt niet voor kosten van verstrekte opleidings-/cursusmaterialen. Indien lesmateriaal zich evenwel in nieuwstaat bevindt, kán Karibu Divers besluiten het opleidings-/cursusmateriaal terug te nemen en de kosten daarvan al dan geheel te restitueren.

Artikel 7: Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de klant duikmaterialen huurt of in bruikleen heeft gekregen voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Karibu Divers bij de klant in rekening gebracht.
 3. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging eveneens door Karibu Divers bij de klant in rekening worden gebracht.
 4. Indien een klant materialen huurt bij Karibu Divers, zal hiervoor een aparte (huur)overeenkomst getekend worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Aan alle vormen van duiken, dus ook opleidingen zijn risico’s verbonden. De klant wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de ‘Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid’ geeft de klant hier blijk van. Karibu Divers en/of haar personeel kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade (ten gevolge van onder meer overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen en kwetsing) welke door de klant of derden geleden wordt, voorvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport.
 2. Karibu Divers zal haar verplichtingen jegens de klant naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
 3. Bij het niet nakomen van haar verplichtingen door Karibu Divers, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele factuurbedrag. Karibu Divers zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
 4. Karibu Divers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Hieronder worden in ieder geval verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Karibu Divers en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Karibu Divers kunnen worden toegerekend.
 5. Karibu Divers is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

Artikel 9: Geheimhouding

Alle informatie die Karibu Divers verkrijgt van de klant zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden (met uitzondering van PADI) worden verstrekt, tenzij Karibu Divers daartoe kan worden verplicht. De privacyverklaring van Karibu Divers geeft nadere informatie hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Schrijf je direct in!

Wil jij graag een cursus volgen? Schrijf je dan direct in! Of laat je informeren door een van onze experts.

Reviews

Wat andere van Karibu Divers vinden

Maxime de Vries

Vorige week mijn brevet gehaald. Erg tevreden over deze duikschool. In de toekomst ga ik hier zeker mijn vervolgcursussen doen.

Ze hebben kennis van zaken. Ook de instructeurs zijn geduldig en leggen alles erg goed uit. Een echte aanrader!!!!

Jaap Keizer

Super goede duikschool! Goeie uitrusting, zeer bekwame instructeurs & een hele gezellige sfeer. Iedereen doet zijn uiterste best om de cursisten te helpen en om er een leuke ervaring van te maken.

Vervolgcursussen zal ik zeker weer bij deze duikschool volgen.

Bianca Andrea Nijland

Vandaag ons brevet Open Water gehaald met behulp van instructrice Kim! Ze gaf echt geweldig les: duidelijke uitleg/communicatie, ontspannen houding, respect voor ons leertempo én enthousiast en professioneel over duiken! Go for it!